mask

Centralny Rejestr Operatorów CRO

panel fotowoltaiczny 2

https://dbcro.ichp.pl/

Obowiązek reguluje art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Niezarejestrowanie urządzeń wiąże się z karami finansowymi. Do kontroli urządzeń i firm uprawnieni są urzędnicy Urzędu Dozoru Technicznego.

Konserwacji i przeglądów urządzeń j/w mogą dokonywać tylko osoby i firmy posiadające certyfikat tzw. f-gazowy.
W obiektach użyteczności publicznej przeglądów i konserwacji mogą dokonywać tylko uprawnione osoby zarejestrowane w systemie rejestrów Ministerstwa Budownictwa.

Osoby uprawnione można znaleźć w systemie rejestrów: https://rejestrcheb.mib.gov.pl.

Osobą uprawnioną ze strony firmy Klimagra jest:

Piotr Grabarz